Thẻ: Cố tình trốn không tham gia dân quân tự vệ bị phạt thế nào?