Thẻ: Người không đăng ký thường trú tạm trú có được cấp giấy xác nhận cư trú?