Thẻ: Bắt giữ người được quy định trong Hiến pháp như thế nào?