Thẻ: Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng