Thẻ: Có bắt buộc giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản?