Thẻ: Có được trả lương thử việc thấp hơn lương tối thiểu vùng không?