Thẻ: Có giới hạn phạm vi hoạt động của các tàu cá trên vùng biển?