Thẻ: Đối tượng nào được đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài?