Thẻ: Không ký hợp đồng mới mà kéo dài thời hạn bằng phụ lục hợp đồng thì có được không?