Thẻ: Quy trình chỉ định thầu được thực hiện như thế nào?