Thẻ: Thời điểm kê khai hàng hóa xuất khẩu là khi nào?