Thẻ: Thời hạn làm lễ kết nạp đảng viên mới là bao lâu?