Thẻ: Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào?