Thẻ: Thực hiện việc trình thẩm định phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu