Thẻ: Trình tự đăng ký cấp căn cước công dân gắn chíp khi căn cước công dân bị hết hạn