Thẻ: Xe biển ngoại giao gây tai nạn sẽ bị xử lý như thế nào?