Thẻ: xét công nhận đảng viên chính thức và tính tuổi đảng của đảng viên