Thẻ: Các yếu tố cấu thành tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản