Thẻ: Có thể ủy quyền người khác ký hợp đồng lao động không?