Thẻ: Người bị bệnh tâm thần có được hưởng thừa kế hay không?