Thẻ: Tập thể phải có thời gian hoạt động bao lâu trở lên thì mới được xét tặng danh hiệu thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ