Thẻ: Trường hợp mất cháy hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế thì xử lý như thế nào?